1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี2558

PDFPrintE-mail

 

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2558


-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2)

กำหนดยื่นชำระภาษีภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

(ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 -27 กุมภาพันธ์ 2558)

หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าภาษีเพิ่มจำนวนร้อยละ 2.50 – 10 บาทของเงินที่ต้องเสียภาษี

 

-ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)

กำหนดยื่นชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

(ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2558)

หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าภาษีเพิ่มจำนวนร้อยละ 10 บาทของเงินที่ต้องเสียภาษี

 

-ภาษีบำรุงท้องที่ 

กำหนดยื่นชำระภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

(ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2558)

หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าภาษีเพิ่มจำนวนร้อยละ 2 บาทต่อเดือน

 

ติดต่อสอบถาม...โทร 0-3636-0418 ต่อ 114