เชิญชวนประชาชน

Item Information

Print

ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลห้วยป่าหวาย 

 ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระนมาภิไธย ส ก.

บริเวณที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

42535

 

42536