1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

PDFPrintE-mail

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย   รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย   หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์036 - 360418 ต่อ 111

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2560

1.มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย


2.เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2499 และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
กรณีไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น


3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบฯ


4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด (กรณีประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย