1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าวัดหนองไข่น้ำ ถึงวัดหนองโปร่ง) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ คือ แบตเตอรี่เครื่องรับวิทยุ I-com G๘๐ จำนวน ๒๕ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมเนื้อที่, โดเมนเนม huaypawai.go.th และค่าบริการดูแลเว็บไซต์ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าวัดหนองไข่น้ำ – วัดหนองโปร่ง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 8
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 16
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๑๑๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ( บริเวณหน้าวัดเขตสว่าง ) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 16
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องหว่านปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.ยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๔๙๐ ถุง ๒.น้ำยาง บรรจุถังละ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 15
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ( บริเวณหน้าวัดเขตสว่าง ) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน( บริเวณหน้าวัดเขตสว่าง ) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. suwan 12
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ๑.๕ HP จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๖,๓๕๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 16

Page 1 of 38

บริการข้อมูล