1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๗,๓๘๐ ถุง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน บนกระจกล่างทึบ จำนวน ๑ ชุด ๒. ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก มอก. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ แผงกั้นจราจร จำนวน ๑๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน รหัสครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๑-๐๖๒๒ โดยทำการเปลี่ยนโครงขาเก้าอี้ ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ สารกำจัดลูกน้ำ ยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม (ขนาดบรรจุ ๕๐๐ซอง/ถัง) จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวงผึ้งพร้อมปลูก และวัสดุในการปลูก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก Toner Brother TN-๒๒๘๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จำนวน ๑ รายการ คือ รางปลั๊ก ๕ เมตร ๔ ช่อง ๔ สวิตช์ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง จำนวน ๒ ตัว และมือจับประตู จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๗,๒๔๐ กล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2563 suwan 12
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 7
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ และ เครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๗๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ๑.๕ HP จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ คือ มิเตอร์น้ำ ๑/๒นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑๐ ตัว ๒. แท่นชาร์จวิทยุ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก Canon ๓๒๕ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสาธารณะ (บ้านหนองถ่านเหนือ) หมู่ที่๖ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 6
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง suwan 8
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๑๔๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 10

Page 1 of 29

บริการข้อมูล