1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 5
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๑,๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๗๕ ถุง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสุทธะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๓๒๘ ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๒๒๔ ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๑๑๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 18.00 น. – 06.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๑๒ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๕๖ ฉบับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ คือ รางปลั๊กไฟ ๕ เมตร ๔ สวิตซ์ ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ คือ ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co๒) ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก Toner Brother TN-๒๒๘๐ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ คือ รางปลั๊กไฟ ๕ เมตร ๔ สวิตซ์ ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก Epson ๒๐๙๐ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 3
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6

Page 1 of 34

บริการข้อมูล