1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑๒,๕๐๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (2 มื้อ) จำนวน 91 คนๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถสำหรับศึกษาดูงาน (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (2 มื้อ) จำนวน 91 คนๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านหนองโป่ง) โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 10
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ suwan 31
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายจุดรับขยะอินทรีย์ของเทศบาล ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 20
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 4225 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19

Page 1 of 16