1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬาของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขนาดความกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลานกีฬาไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 7
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี เพื่อบำรุงรักษารถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 7
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ เพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสีแผนที่ตำบลห้วยป่าหวาย ขนาด A๓ จำนวน ๔๘ แผ่น เพื่อใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ suwan 6
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๑๖ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๕๘ ฉบับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ไม้อัดยาง ๑๕ มิล จำนวน ๓ แผ่น ๒. แป๊ปเกลียว ๓/๔นิ้ว จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ ลูกลอยไฟฟ้า จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 9
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ กระจกมองข้างซ้าย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ สติ๊กเกอร์ ๓M เกรดไดมอนด์ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ สติ๊กเกอร์ ๓M เกรดไดมอนด์ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 3
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ พัดลมอุตสาหกรรม ใบพัด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ คือ สายดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด ๑. ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ กรวยจราจร จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7

Page 1 of 25