1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๑๑๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ คือ ข้อแยกดับเพลิง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ คือ สายดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด ๑.๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึก อปพร. (หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า) จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ suwan 4
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (e-bidding) suwan 9
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 8
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 12
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 25.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายไฟฟ้า ชุดประชุม NPE รหัสครุภัณฑ์ 462 53 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 9
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท ๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ ชุด suwan 12
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 18
28 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 19
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ๑.๕HP จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 15
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๑๔๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17

Page 1 of 18