1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ผ้าจับจีบเวที จำนวน ๑๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสแบบพัดลม จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางตามโครงการคุ้มครองสิทธิเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ suwan 11
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) จำนวน ๓๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ สายแลนเข้าหัว-ท้าย 16 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ ไมโครโฟนพร้อมสายแจ็คยาว 10 เมตร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เก้าอี้ (สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. สายนำส่งสัญญาณ จำนวน ๓๐ เมตร ๒. แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายไฟฟ้า ชุดประชุม NPE รหัสครุภัณฑ์ 462 53 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก PC-211EV จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ รหัสครุภัณฑ์ 464-61-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ๒. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำหรับสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Kyocera FS-1370DN รหัสครุภัณฑ์ 416 60 0090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
29 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๔/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 19
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 17

Page 1 of 20