1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
121 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
122 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
123 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
124 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 56 0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
125 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรบเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
126 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 2 ชิ้น suwan 25
127 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 32
128 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลปรับสภาพพื้นที่บริเวณหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
129 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (ร.ร.วัดหนองสุทธะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
130 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ suwan 32
131 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
132 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
133 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
134 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๒,๔๗๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
135 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด หมู่ที่ 1 – 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 26
136 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง suwan 35
137 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2561 ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
138 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
139 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 100.- บาท และจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 35.- บาท จำนวน 2 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
140 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
141 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ suwan 43
142 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
143 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
144 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 35
145 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 52
146 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
147 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ สายLan Link CAT 5E พร้อมย้ำหัว จำนวน 10 เมตร suwan 43
148 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
149 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
150 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37

Page 5 of 15