1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
151 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
152 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
153 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
154 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
155 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 63
156 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
157 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
158 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
159 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
160 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
161 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 47
162 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๑ การซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 47
163 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ) เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
164 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 112 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 56 ฉบับ ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
165 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
166 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
167 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
168 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
169 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
170 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. สารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๔ ถัง ๒. น้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้า ๑% จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
171 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
172 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
173 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
174 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
175 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
176 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 56 0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
177 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรบเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
178 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 2 ชิ้น suwan 38
179 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
180 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลปรับสภาพพื้นที่บริเวณหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47

Page 6 of 16