1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
151 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
152 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 suwan 71
153 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
154 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐เมตร จำนวน 2 ป้าย suwan 65
155 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 4225 สระบุรี suwan 47
156 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 1176 สระบุรี suwan 45
157 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 48
158 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเทียนพรรษาแกะลาย ขนาด 0.15 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ต้น เพื่อใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) suwan 71
159 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 10 รายการ suwan 36
160 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเทียนและรถแห่เทียน จำนวน 4 รายการ suwan 39
161 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ 416 – 58 – 0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
162 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 76
163 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 72
164 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ๑.๕HP จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
165 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
166 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
167 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
168 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 160 คน ๆ ละ 25.- บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2561 suwan 50
169 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 84 – 1476 สระบุรี suwan 56
170 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ คือ มิเตอร์น้ำ ๑/๒" จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 68
171 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 75
172 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 65
173 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 suwan 55
174 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
175 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
176 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
177 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
178 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
179 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ พร้อมพ่นข้อความ ทต.ห้วยป่าหวาย จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
180 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ลำโพงสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54

Page 6 of 15