1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
181 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
182 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง , หมวก, เข็มขัด และรองเท้า จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
183 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ ตลับหมึกเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ Kyocera รุ่น P2135 DN จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
184 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายจรัญ พิมพา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
185 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอน ปรับปรุงถังประปา พร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๘ และโครงการติดตั้งถังลูกบอลขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว suwan 62
186 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน 2 วัน วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 78
187 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 63
188 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเชื้อเพลิงเหลวใช้ในการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย จำนวน 1 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
189 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 82
190 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
191 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้ 2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
192 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. ชั้นวางของเล่น จำนวน 3 ชุด 2. ชั้นวางที่นอน 9 ช่อง จำนวน 3 ชุด 3. ชั้นวางรองเท้า จำนวน 7 ชุด 4. ชั้นวางหนังสือนิทาน จำนวน 1 ชุด suwan 66
193 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
194 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 ชุด ๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
195 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 1 ชิ้น (กรอบรูปที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 71
196 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
197 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
198 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
199 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
200 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 suwan 45
201 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ suwan 48
202 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ suwan 45
203 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
204 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายจรัญ พิมพา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
205 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน โดยเปลี่ยนถังบรรจุน้ำที่ชำรุดเสียหาย, ระบบท่อดูดน้ำและท่อส่งน้ำ, เชื่อมโครงเหล็กที่ชำรุดเสียหาย, ทาสีโครงเหล็ก บริเวณบ้านนายพะยอม ยอดปิ่น หมู่ที่ 9 suwan 49
206 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนหอถังประปาบริเวณบ้านนายสืบ ไตรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
207 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 50
208 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
209 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
210 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44

Page 7 of 15