1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
211 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
212 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ ปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
213 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการรื้อถอน ปรับปรุงถังประปาพร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 และโครงการติดตั้งถังลูกบอลขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi suwan 58
214 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
215 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ 1. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
216 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. โต๊ะทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว 2. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
217 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
218 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กรวยจราจร จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
219 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 50
220 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 4,290 ถุง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
221 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ suwan 51
222 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ suwan 49
223 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ suwan 43
224 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง suwan 45
225 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- บาท/มื้อ จำนวน 5 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 25.- บาท/มื้อ จำนวน 10 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
226 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ( สะล้อ ซอ ซึง ) ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 50
227 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก suwan 42
228 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 suwan 43
229 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
230 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
231 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
232 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
233 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 45
234 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 7066 สระบุรี suwan 49
235 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 suwan 55
236 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕ รายการ suwan 59
237 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 51
238 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการประวัติวันสงกรานต์ จำนวน 10 รายการ suwan 55
239 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อน้ำอบน้ำหอม แป้งดินสอพอง ค่าดอกไม้ จำนวน 6 รายการ suwan 50
240 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ๆ ละ 25.- บาท suwan 52

Page 8 of 15