1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
211 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
212 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 82
213 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 91
214 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 77
215 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 81
216 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 96
217 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
218 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 96
219 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 74
220 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 66
221 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 65
222 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 75
223 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๑ การซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 77
224 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ) เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
225 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 112 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 56 ฉบับ ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 90
226 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 88
227 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 90
228 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 89
229 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 78
230 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 66
231 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. สารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๔ ถัง ๒. น้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้า ๑% จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
232 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
233 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
234 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
235 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
236 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 63
237 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 56 0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
238 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรบเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
239 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 2 ชิ้น suwan 66
240 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 74

Page 8 of 18