1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
241 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0007 suwan 56
242 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 60 0025 suwan 65
243 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง suwan 54
244 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
245 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
246 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
247 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
248 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน เมษายน 2561 suwan 53
249 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการอบรม จำนวน 4 รายการ suwan 62
250 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80.- บาท และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 28 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35.- บาท suwan 56
251 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 56
252 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมรณรงค์คุมกำเนิดสุนัขและแมวฯ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 58
253 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 63
254 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บพ 4225 สระบุรี suwan 57
255 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ suwan 53
256 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 11,676 กล่อง suwan 57
257 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ suwan 55
258 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด suwan 64
259 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึก จำนวน 6 รายการ suwan 58
260 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 69
261 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0058 suwan 59
262 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๒ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท suwan 52
263 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
264 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้า บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
265 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 57
266 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อของตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ suwan 60
267 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อของรางวัล จำนวน 2 รายการ suwan 62
268 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ suwan 64
269 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 62
270 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 54

Page 9 of 15