1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
241 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 94
242 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 74
243 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้ 2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 72
244 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. ชั้นวางของเล่น จำนวน 3 ชุด 2. ชั้นวางที่นอน 9 ช่อง จำนวน 3 ชุด 3. ชั้นวางรองเท้า จำนวน 7 ชุด 4. ชั้นวางหนังสือนิทาน จำนวน 1 ชุด suwan 80
245 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 63
246 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 ชุด ๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
247 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 1 ชิ้น (กรอบรูปที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 92
248 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 74
249 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
250 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
251 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
252 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 suwan 58
253 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ suwan 63
254 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ suwan 59
255 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
256 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายจรัญ พิมพา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
257 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน โดยเปลี่ยนถังบรรจุน้ำที่ชำรุดเสียหาย, ระบบท่อดูดน้ำและท่อส่งน้ำ, เชื่อมโครงเหล็กที่ชำรุดเสียหาย, ทาสีโครงเหล็ก บริเวณบ้านนายพะยอม ยอดปิ่น หมู่ที่ 9 suwan 64
258 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนหอถังประปาบริเวณบ้านนายสืบ ไตรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
259 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 65
260 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 66
261 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 63
262 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
263 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
264 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ ปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
265 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการรื้อถอน ปรับปรุงถังประปาพร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 และโครงการติดตั้งถังลูกบอลขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi suwan 71
266 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 70
267 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ 1. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
268 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. โต๊ะทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว 2. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 65
269 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 68
270 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กรวยจราจร จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61

Page 9 of 16