1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
271 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
272 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 4,290 ถุง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 65
273 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ suwan 66
274 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ suwan 64
275 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ suwan 57
276 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง suwan 58
277 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- บาท/มื้อ จำนวน 5 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 25.- บาท/มื้อ จำนวน 10 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
278 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ( สะล้อ ซอ ซึง ) ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 66
279 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก suwan 58
280 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 suwan 55
281 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 55
282 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
283 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 56
284 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
285 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 60
286 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 7066 สระบุรี suwan 65
287 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 suwan 71
288 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕ รายการ suwan 74
289 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 66
290 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการประวัติวันสงกรานต์ จำนวน 10 รายการ suwan 70
291 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อน้ำอบน้ำหอม แป้งดินสอพอง ค่าดอกไม้ จำนวน 6 รายการ suwan 65
292 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ๆ ละ 25.- บาท suwan 67
293 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0007 suwan 69
294 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 60 0025 suwan 79
295 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง suwan 68
296 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 84
297 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 72
298 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
299 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
300 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน เมษายน 2561 suwan 68

Page 10 of 16