1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
31 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒ .เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
32 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
33 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๒ มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย suwan 43
34 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
35 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 15
36 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 18
37 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
38 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหายพร้อมฝ้าเพดานภายในตัวอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
39 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 suwan 17
40 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท/มื้อ จำนวน ๕ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๕.- บาท/มื้อ จำนวน ๑๐ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
41 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
42 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
43 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
44 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 17
45 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำโดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
46 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
47 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
48 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 26
49 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อเอกสารในการอบรม จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 34
50 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายวันสงกรานต์ ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 20
51 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรรถแบคโฮ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองโป่ง) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
52 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 25
53 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ พร้อมพ่นข้อความ ทต. ห้วยป่าหวาย จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
54 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 32
55 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ พร้อมพ่นข้อความ ทต. ห้วยป่าหวาย จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
56 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๑ รายการ คือ เต้นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (เฉพาะผ้าใบ) จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 31
57 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ คือ หัวฉีดดับเพลิง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
58 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมารถขนส่งหินฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จำนวน 7 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
59 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
60 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36

Page 2 of 18