1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
31 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 31
32 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ suwan 59
33 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 33
34 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 112 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 56 ฉบับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 27
36 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลปรับสภาพพื้นที่ (บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย) หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 22
37 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 22
38 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 22
39 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 32
40 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
41 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 16
42 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 22
43 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 20
44 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
45 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ตู้เหล็กแบบ ๒ บานประตู จำนวน ๒ ตู้ ๒. ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 31
46 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ชุดหมี) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
47 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
48 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
49 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๗,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
50 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 24
51 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ   หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 34
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 31
53 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (๒ มื้อ) จำนวน ๔๐๐ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
54 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมแข่งขันเกมส์ในโครงการ วันเด็กประจำปี ๒๕๖๒  จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ๆ ละ ๑๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 24
55 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของตกแต่งเวทีและสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
56 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 31
57 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 31
58 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
59 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
60 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 306

Page 2 of 16