1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
391 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 89
392 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
393 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
394 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 86
395 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มีนาคม 2561 suwan 92
396 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ suwan 113
397 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ suwan 104
398 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ suwan 102
399 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก LQ 590 จำนวน 5 กล่อง suwan 101
400 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 96
401 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 101
402 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ suwan 95
403 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง suwan 93
404 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาถ่ายแบบระวางที่ดินในเขตตำบลห้วยป่าหวาย suwan 99
405 ประกาศเ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 107
406 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง suwan 99
407 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 107
408 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 103
409 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 109
410 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 93
411 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 suwan 99
412 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ขุดกลบท่อเมนประปาเดิมริมถนนบริเวณหน้าบริษัทสุวรรณโณ ออโต้คาร์ suwan 93
413 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคลัง รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0012 suwan 96
414 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ suwan 93
415 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 98
416 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ suwan 97
417 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ suwan 100
418 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ suwan 103
419 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ suwan 100
420 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 400 คน ๆ ละ 50.- บาท สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กประจำปี 2561 suwan 111

Page 14 of 18