1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
391 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง suwan 96
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารงานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก suwan 85
393 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง suwan 81
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไซเรน) suwan 92
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ suwan 75
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ suwan 70
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน ธันวาคม 2560 suwan 76
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเป่าล้างแอร์ จำนวน 3 เครื่อง suwan 90
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเป่าล้างแอร์ห้องคลัง จำนวน 1 เครื่อง suwan 91
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเป่าล้างแอร์ จำนวน 6 เครื่อง suwan 87
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ suwan 82
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ suwan 76
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 suwan 83
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2560 suwan 77
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 suwan 84
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 suwan 86
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 suwan 85
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 2 ห้อง บริเวณเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย suwan 103
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 94
410 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 87
411 ประกาศผู้ชนะการจ้าง จ้างติดตั้งเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย สูง 7.00 เมตร suwan 105
412 ประกาศผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ suwan 99
413 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ suwan 85
414 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ suwan 76
415 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง suwan 81
416 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 77
417 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 suwan 88
418 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 99
419 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 89
420 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 94

Page 14 of 16