1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
61 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 95
62 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
63 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 241
64 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายป้ายรณรงค์ ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 79
65 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 34
66 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
67 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม (สัญญาณไฟวับวาบ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
68 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพก 947 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
69 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 suwan 49
70 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 56
71 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๑,๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
72 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เอ็นตัดหญ้า ขนาด 3.0 mm จำนวน 2 ม้วน โยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
73 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
74 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
75 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
76 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
77 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
78 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 50
79 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง (บริเวณสายคันคลอง) บ้านโพธิ์ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 34
80 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
81 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๖ ๐๐๑๗ โดยทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
82 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้เย็น รหัสครุภัณฑ์ 703 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
83 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
84 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องคลัง จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
85 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
86 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 50
87 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
88 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 60 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
89 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 55
90 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 45

Page 3 of 16