1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
61 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์อำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 06.00 น. – 18.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
62 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย บริเวณชั้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 22
63 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย บริเวณชั้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
64 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย บริเวณชั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
65 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนหย่อม ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณ รอบนอกสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
66 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
67 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 34
68 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
69 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
70 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 33
71 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
72 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
73 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
74 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
75 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 suwan 31
76 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 suwan 32
77 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสมบัติ ต๊ะทองดี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 55
78 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายทองมาก สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
79 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญเรือง พะทะยะ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
80 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
81 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมเนื้อที่, โดเมนเนม Huaypawai.go.th และค่าบริการดูแลเว็บไซต์ระยะเวลา ๑ ปี ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 32
82 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
83 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
84 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 34
85 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ สายยางผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
86 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๖ ฟุต จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
87 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด หมู่ที่ 1 - 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 31
88 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 50
89 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
90 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑๐,๕๘๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 43

Page 3 of 15