1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
61 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก Epson 0440 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
62 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
63 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
64 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑๒,๕๐๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
65 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
66 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
67 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
68 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (2 มื้อ) จำนวน 91 คนๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
69 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
70 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
71 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 28
72 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 29
73 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
74 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
75 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถสำหรับศึกษาดูงาน (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
76 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (2 มื้อ) จำนวน 91 คนๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
77 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
78 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านหนองโป่ง) โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 39
79 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ suwan 108
80 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
81 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
82 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
83 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายจุดรับขยะอินทรีย์ของเทศบาล ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 33
84 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 40
85 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
86 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
87 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
88 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
89 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
90 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45

Page 3 of 18