1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
61 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
62 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
63 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
64 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน รหัสครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๑-๐๐๒๔ โดยทำการเปลี่ยนโครงขาเก้าอี้ ๕ แฉก มีล้อ ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
65 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
66 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
67 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กญ ๗๐๑๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
68 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (วัดบ้านโพธิ์) เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 168
69 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๖,๐๒๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 113
70 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๒๖๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 153
71 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 154
72 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 151
73 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
74 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
75 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๔๒๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
76 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
77 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 55
78 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๓๘๖ กล่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
79 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๖,๓๒๑ กล่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
80 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ KVA พร้อมค่าอุปกรณ์ ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
81 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 55
82 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
83 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
84 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 56
85 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
86 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
87 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
88 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 06.00 น. – 18.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
89 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 18.00 น. – 06.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
90 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49

Page 3 of 34

บริการข้อมูล