1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
91 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 4225 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
92 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 63
93 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ suwan 134
94 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 75
95 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 112 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 56 ฉบับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 58
97 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลปรับสภาพพื้นที่ (บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย) หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 48
98 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
99 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
100 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 73
101 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 66
102 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
103 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
104 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
105 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
106 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ตู้เหล็กแบบ ๒ บานประตู จำนวน ๒ ตู้ ๒. ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 62
107 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ชุดหมี) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
108 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 56
109 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
110 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๗,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
111 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
112 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ   หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๗๖๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 76
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 61
114 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (๒ มื้อ) จำนวน ๔๐๐ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
115 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมแข่งขันเกมส์ในโครงการ วันเด็กประจำปี ๒๕๖๒  จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ๆ ละ ๑๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
116 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของตกแต่งเวทีและสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 89
117 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
118 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 68
119 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 57
120 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52

Page 4 of 18