1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
91 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 43
92 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
93 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
94 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 7066 สระบุรี suwan 39
95 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
96 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ คอนเดนเซอร์ 130 ไมโคร 330W จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
97 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
98 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
99 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 31
100 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 39
101 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
102 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 37
103 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
104 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 38
105 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 42
106 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 30
107 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
108 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ระหว่างวันที่ 12-28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 24
109 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 33
110 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๑ การซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 33
111 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ) เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
112 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 112 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 56 ฉบับ ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 43
113 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 41
114 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
115 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 44
116 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 35
117 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
118 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. สารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๔ ถัง ๒. น้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้า ๑% จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 27
119 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26
120 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาด ๓๒ ลิตร พร้อมฝา เจาะกันถังและพ่นข้อความ จำนวน ๑๕๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 26

Page 4 of 15