1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ suwan 3
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ suwan 3
3 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ suwan 2
4 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก LQ 590 จำนวน 5 กล่อง suwan 4
5 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 5
6 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 3
7 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ suwan 3
8 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง suwan 4
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาถ่ายแบบระวางที่ดินในเขตตำบลห้วยป่าหวาย suwan 4
10 ประกาศเ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
11 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง suwan 7
12 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
13 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
14 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
15 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
16 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 suwan 7
17 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ขุดกลบท่อเมนประปาเดิมริมถนนบริเวณหน้าบริษัทสุวรรณโณ ออโต้คาร์ suwan 9
18 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคลัง รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0012 suwan 10
19 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ suwan 7
20 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 10
21 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ suwan 12
22 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ suwan 12
23 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ suwan 11
24 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ suwan 9
25 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 400 คน ๆ ละ 50.- บาท สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กประจำปี 2561 suwan 14
26 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่เด็กที่แข่งขันเกมส์ ในวันเด็กปี 2561 suwan 14
27 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กประจำปี 2561 suwan 19
28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อของตกแต่งเวทีและสถานที่ คือ ลูกโป่งคละสี จำนวน 8 ถุง suwan 12
29 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาอัดน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง suwan 16
30 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ suwan 13

Page 1 of 5