1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,355.00 ตารางเมตร และ ซ่อมแซมถนนลาดยาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,902.00 ตารางเมตร ภายในตำบลห้วยป่าหวาย

PDFPrintE-mail

 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,355.00 ตารางเมตร

และซ่อมแซมถนนลาดยาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,902.00 ตารางเมตร

ภายในตำบลห้วยป่าหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี