1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ดาวน์โหลด

PDFPrintE-mail

     
1. การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร ดาวน์โหลด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
3. การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
4. การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ดาวน์โหลด
5. คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8 ดาวน์โหลด
     
6. การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลด
     
7. การแจ้งเกิด ดาวน์โหลด
8. การแจ้งตาย ดาวน์โหลด
9. การแจ้งย้ายที่อยู่ ดาวน์โหลด
10. การทำบัตรประชาชน ดาวน์โหลด
11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด

บริการข้อมูล