1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬาของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขนาดความกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลานกีฬาไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ขนาดความกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลานกีฬาไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)