แผนป้องกันการทุจริต

Item Information

Print

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของคุณผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง

กำลังดำเนินการ .....

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยการทุจริต

กำลังดำเนินการ .....

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 ประกาศใช้แผนการปฏิบัติ 2562-2564

แผนป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันประจำปี 2562