1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการศูนย์เรียนรู้และผลิตภัณฑ์กล้าผักชุมชน

PDFPrintE-mail

โครงการศูนย์เรียนรู้และผลิตภัณฑ์กล้าผักชุมชน

เพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยป่าหวาย

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558