1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีนโนนเหนือ

PDFPrintE-mail

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีนโนนเหนือ

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ได้รับรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ Smart Saving Group เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน  จำนวน  25,000.- บาท มาทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 แบบ ได้แก่

1. สวนครัวออมทรัพย์        2. สวนสมุนไพร

                  

 

 

 

 

 

  สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีนโนนเหนือ

1. นายวิสูตร  หยวกฉิมพลี      ประธานกลุ่ม

2. นายสมบูรณ์  มิทิน           รองประธาน

3. นางสาวนิภาภรณ์  คำพุด     เลขานุการ

4. นางไพเลาะ  หยวกฉิมพลี    เหรัญญิก

5. นายก้าน  แสนวงค์มา        ปฏิคม

6. นายสมชิด  แก้วมาลา        กรรมการ

7. นายบัญญัติ  ศิริภภาวรรณ    กรรมการ

8. นายสะอาด  ประสิทธิ์        กรรมการ

9. นายเจริญ  ธิราผล            กรรมการ

10. นางคำเรือน  บุญนาที      กรรมการ

11. นางหนูน้อย  บุญนาที      กรรมการ

12. นายธนเดช  หาญก่า       กรรมการ

13. นางนงค์เยาว์  คงเจริญ    กรรมการ