เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
view_list ผังโครงสร้างส่วนราชการ
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

account_box คณะผู้บริหาร
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายเชิงชัยชาญ ขุยทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-8511722
นางพิกุล ยาชมภู
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0866046733
นายณชนวรรษ ยอดเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0813654265
นายสังเวียน ศรเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0817958566
account_box สภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ สาระวงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-9912215
นางราศรี คามีศักดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8026930
นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงศ์สามศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 095-5185888
นายสมชัย พุกการะเวก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 097-9830250
นายวิรัช ทองอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8205228
นายศุภกิตติ์ ชัยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-0854521
นางสาววาสนา ทรัพย์เพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 098-9989619
นายนิ่ม เถื่อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-2849187
นางสาวศรีสุดา นามแสงผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 093-3646664
นายอำพร จันทร์เวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-7336101
นางสาวสมฤทัย สืบอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 085-5589396
นายคะนอง พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-0739803
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-3781275
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-5625645
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
account_box สำนักปลัด
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายรัชพล มั่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลพร เจริญมาก
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาวมัทนา งามฤทัย
พนักงานดับเพลิง
นายสรายุทธ สุขโข
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมยศ บัวผา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
แม่บ้าน
โทร : -
account_box กองคลัง
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมพร คล้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุธินี ม่วงสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจวรรณ ขันถม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรรณ ภูทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นายเตียว หงษ์สา
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเชาว์ คงไทย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปัญญา ทองมาก
นายช่างโยธา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชก/ชง
นายธวัชชัย จันพางาม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยชนะ ภูทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาลักษณ์ บุญแจ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ฤทธิ์ มีประสาท
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
แม่บ้าน (ศพด.)
โทร : -
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำนาญ วงษ์แดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงษ์ พรมมา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุริยุ เกตุศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญสืบ สร้อยประดิษฐ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางปฐมพร อุดบัววงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน