เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
view_list ผังโครงสร้างส่วนราชการ
photo ผังโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

account_box คณะผู้บริหาร
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายเชิงชัยชาญ ขุยทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-8511722
นางพิกุล ยาชมภู
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0866046733
นายณชนวรรษ ยอดเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0813654265
นายสังเวียน ศรเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0817958566
account_box สภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ สาระวงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-9912215
นางราศรี คามีศักดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8026930
นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงศ์สามศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 095-5185888
นายสมชัย พุกการะเวก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 097-9830250
นายวิรัช ทองอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8205228
นายศุภกิตติ์ ชัยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-0854521
นางสาววาสนา ทรัพย์เพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 098-9989619
นายนิ่ม เถื่อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-2849187
นางสาวศรีสุดา นามแสงผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 093-3646664
นายอำพร จันทร์เวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-7336101
นางสาวสมฤทัย สืบอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 085-5589396
นายคะนอง พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-0739803
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบโทมนัส ศรแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 086-7986070
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายรัชพล มั่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา มีอินทร์
นักวิชาการเกษตร
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวสุคนธ์ ลบหล้า
คนงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
นายสวน คำมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลพร เจริญมาก
คนงาน (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)
นางสาวมัทนา งามฤทัย
คนงาน(พนักงานดับเพลิง)
account_box กองคลัง
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมพร คล้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวเบญจวรรณ ขันถม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรรณ ภูทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นายเตียว หงษ์สา
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเชาว์ คงไทย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปัญญา ทองมาก
นายช่างโยธา
นางสาวมนทกานต์ จำเนียรทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย จันพางาม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยชนะ ภูทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาลักษณ์ บุญแจ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ฤทธิ์ มีประสาท
คนงาน
account_box กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายพงศ์ภีระ สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำนาญ วงษ์แดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงษ์ พรมมา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุริยุ เกตุศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางปฐมพร อุดบัววงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน