messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษา
นายพีรวัส ประพฤติธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ มั่นประสงค์
ผู้ดูแลเด็ก