เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษา
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
แม่บ้าน (ศพด.)
โทร : -