messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนันทวัน ดวงสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
นางวิไลพร เจริญมาก
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวณฐนนท์ งามฤทัย
พนักงานดับเพลิง
นายสรายุทธ สุขโข
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงไกร โคกดอน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพรัตน์ พุกการะเวก
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
ว่าง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวบังอร เทียมทัน
แม่บ้าน