เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองคลัง
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมพร คล้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุธินี ม่วงสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจวรรณ ขันถม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรรณ ภูทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นายเตียว หงษ์สา
พนักงานขับรถยนต์