ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง