ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 2,020 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง