ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก HP 30A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง