ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 9,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง