ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษ A๔ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง